waluty
Waluty

Największe podmioty rynku walutowego na świecie

Rynek walutowy lub rynek forex jest największym rynkiem finansowym na świecie – większy nawet niż rynek papierów wartościowych z dziennym wolumenem 5,1 bln USD w porównaniu z 84 mld USD dla rynku akcji na całym świecie. Na cyfrowym rynku, gdzie jedna waluta jest wymieniana na drugą, Forex posiada wiele unikalnych cech, które mogą być zaskoczeniem dla nowych inwestorów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniu forex oraz temu w jaki sposób i dlaczego inwestorzy coraz częściej skłaniają się ku temu rodzajowi inwestowania.

Czym jest Forex?

Kurs walutowy to cena płacona za jedną walutę w zamian za inną. To właśnie ten rodzaj obrotu jest motorem rynku Forex.

Na świecie istnieje ponad 100 różnych rodzajów oficjalnych walut. Jednak większość międzynarodowych transakcji i płatności dokonywanych na rynku odbywa się przy użyciu dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego, jena japońskiego i euro. Inne popularne waluty handlowe to dolar australijski, frank szwajcarski, dolar kanadyjski i dolar nowozelandzki.

Waluta może być przedmiotem obrotu poprzez transakcje spot, forward, swapy i kontrakty opcyjne, w których instrumentem bazowym jest właśnie kurs walutowy. Handel odbywa się w sposób ciągły na całym świecie, 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu.

Kto handluje na rynku Forex?

Rynek Forex ma nie tylko wielu uczestników, ale także wiele rodzajów podmiotów.

Banki

Największy wolumen transakcji walutowych odbywa się na rynku międzybankowym. To tutaj banki wszystkich rozmiarów handlują walutą między sobą i za pośrednictwem sieci elektronicznych. Duże banki stanowią znaczny udział procentowy w całkowitych obrotach walutowych. Banki ułatwiają klientom transakcje forex i przeprowadzają transakcje spekulacyjne we własnych biurach handlowych.

Kiedy banki działają jako pośrednicy dla klientów, a spread między ceną kupna i sprzedaży stanowi zysk banku. Spekulacyjne transakcje walutowe są wykonywane w celu osiągnięcia zysku z wahań kursów walutowych. Waluty mogą również zapewnić dywersyfikację struktury portfela.

Banki centralne

Banki centralne, które reprezentują rząd danego kraju, są niezwykle ważnymi uczestnikami rynku forex. Operacje otwartego rynku i polityka stóp procentowych banków centralnych w bardzo dużym stopniu oddziałuje na kursy walut.

Bank centralny jest odpowiedzialny za ustalanie kursu rodzimej waluty na rynku Forex. Jest to sposób ustalania kursu walutowego, za pomocą którego waluta banku centralnego będzie handlować na otwartym rynku. Reżim kursów walutowych dzieli się na 3 typy: zmienne, stałe i powiązane.

Wszelkie działania podejmowane przez bank centralny na rynku forex mają na celu stabilizację lub zwiększenie konkurencyjności gospodarki danego kraju. Banki centralne (jak również spekulanci) mogą angażować się w interwencje walutowe, aby ich waluty uległy aprecjacji lub deprecjacji. Na przykład bank centralny może osłabić własną walutę, tworząc dodatkową podaż w okresach długich trendów deflacyjnych, która jest następnie wykorzystywana do zakupu waluty obcej. Osłabia to skutecznie walutę krajową, zwiększając konkurencyjność eksportu na rynku światowym.

Banki centralne stosują te strategie w celu uspokojenia inflacji. Służy to również jako długoterminowy punkt odniesienia dla traderów forex.

Zarządzający inwestycjami i fundusze hedgingowe

Zarządzający portfelem, fundusze powiernicze i fundusze hedgingowe stanowią drugi co do wielkości zbiór graczy na rynku forex (obok banków i banków centralnych). Zarządzający inwestycjami wymieniają waluty na dużych rachunkach, takich jak np. fundusze emerytalne.

Zarządzający inwestycją posiadający międzynarodowy portfel będzie musiał kupować i sprzedawać waluty w celu handlu zagranicznymi papierami wartościowymi. Zarządzający mogą również zawierać spekulacyjne transakcje forex, podczas gdy niektóre fundusze hedgingowe realizują spekulacyjne transakcje walutowe w ramach swoich strategii inwestycyjnych.

Korporacje

Firmy zajmujące się importem i eksportem prowadzą transakcje forex w celu zapłaty za towary i usługi. Weźmy przykład niemieckiego producenta paneli słonecznych, który importuje amerykańskie komponenty i sprzedaje swoje produkty gotowe w Chinach. Po dokonaniu ostatecznej sprzedaży, otrzymany przez producenta chiński juan musi zostać ponownie przeliczony na euro. Niemiecka firma musi następnie wymienić euro na dolary, aby kupić więcej amerykańskich komponentów.

Firmy handlują na rynku Forex, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z przeliczaniem walut obcych. Ta sama firma niemiecka może kupować dolary amerykańskie na rynku spot lub zawrzeć umowę swap walutową, aby uzyskać dolary przed zakupem komponentów od firmy amerykańskiej w celu zmniejszenia ryzyka walutowego.

Dodatkowo zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym może zwiększyć poziom bezpieczeństwa inwestycji zagranicznych.

Inwestorzy indywidualni

Wolumen transakcji forex zawieranych przez inwestorów detalicznych jest niezwykle niski w porównaniu z instytucjami i firmami finansowymi. Jednak szybko rośnie jego popularność. Inwestorzy indywidualni opierają transakcje walutowe na połączeniu czynników podstawowych (tj. parytetu stóp procentowych, stóp inflacji i oczekiwań polityki pieniężnej) oraz czynników technicznych (tj. wsparcia, oporu, wskaźników technicznych, wzorców cenowych). Dla inwestorów indywidualnych działają specjalistyczne firmy, tzw. brokerzy walutowi, którzy umożliwiają przeprowadzanie transakcji walutowych.

Jak handel na rynku Forex kształtuje biznes

Wynikiem współpracy różnych typów podmiotów obracających na rynku Forex jest wysoce płynny, globalny rynek, który ma wpływ na działalność gospodarczą na całym świecie. Zmiany kursów walutowych są czynnikiem wpływającym na inflację, globalne zyski przedsiębiorstw i bilans płatniczy każdego kraju.

Dla przykładu, popularna strategia handlu walutowego podkreśla, w jaki sposób uczestnicy rynku wpływają na kursy walutowe, które z kolei mają wpływ na globalną gospodarkę. Handel typu carry trade realizowany przez banki, fundusze hedgingowe, zarządzających inwestycjami i inwestorów indywidualnych, ma na celu uchwycenie różnic w rentowności walut poprzez zaciąganie pożyczek w walutach o niskim dochodzie i sprzedawanie ich w celu zakupu walut o wysokim poziomie rentowności. Na przykład, jeśli japoński jen ma niską stopę kapitalizacji uczestnicy rynku sprzedają ją i kupują walutę o wyższej stopie kapitalizacji.

Kiedy stopy procentowe w krajach o wyższej stopie zwrotu zaczynają spadać w kierunku krajów o niższej stopie zwrotu, handel carry rozwija się i inwestorzy sprzedają swoje wysokodochodowe inwestycje. Rozwijanie handlu carry jenami może spowodować, że duże japońskie instytucje finansowe i inwestorzy z dużymi zagranicznymi holdingami będą przenosić pieniądze z powrotem do Japonii, ponieważ rozpiętość pomiędzy dochodami zagranicznymi i krajowymi maleje. Ta strategia z kolei może doprowadzić do szerokiego spadku globalnych cen akcji.

Podsumowanie

Nie bez powodu rynek forex jest największym rynkiem na świecie. Umożliwia on każdemu – od banków centralnych po inwestorów detalicznych – czerpanie potencjalnych zysków z wahań kursów walut związanych z gospodarką światową. Istnieją różne strategie, które mogą być stosowane w handlu i zabezpieczaniu walut, takie jak carry trade, co podkreśla jak gracze forex wpływają na globalną gospodarkę.

Powody prowadzenia handlu na rynku Forex są zróżnicowane. Transakcje spekulacyjne – zawierane przez banki, instytucje finansowe, fundusze hedgingowe i inwestorów indywidualnych – mają charakter dochodowy. Banki centralne dokonują gwałtownych zmian na rynkach forex poprzez politykę pieniężną, ustalanie reżimu wymiany oraz w rzadkich przypadkach, interwencję walutową. Przedsiębiorstwa handlują walutą na potrzeby globalnych operacji biznesowych oraz w celu zabezpieczenia przed ryzykiem.

Redakcja
Redakcja portalu finansowego Finanse i Ty każdego dnia przekazuje swoim czytelnikom wiadomości ze świata finansów, podatków, gospodarki, inwestycji i ubezpieczeń. Jeśli chciałbyś podzielić się z nami ważnym newsem zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz